Čo získate

Dnes si už len ťažko vieme predstaviť oblasť, v ktorej by sme neprišli do kontaktu s inou kultúrou. Biznis, školstvo, štátne orgány, zdravotníctvo, výskum, politika, šport, cestovanie, neziskový sektor, veda – vo všetkých týchto sférach je testovaná naša schopnosť spolupracovať s ľuďmi z rôznych kultúr. Takmer všetky výskumy sa zhodujú na tom, že zamestnávatelia budú prikladať stále väčšiu váhu medzikultúrnym zručnostiam svojich zamestnancov a úroveň týchto zručností bude pozorne sledovaná pri výberových konaniach. Veľká väčšina svetových lídrov si uvedomuje dopad kultúry na úspech či neúspech ich biznisu a medzikultúrny manažment vnímajú ako jednu zo svojich top priorít.

Čo ale konkrétne nám vyššia kultúrna inteligencia prináša?

Jednotlivec

 • Zvýšená schopnosť prispôsobiť sa iným kultúram
 • Predvídanie a zmenšovanie rizika pri rozhodovaní
 • Účinnejšie vyjednávanie pri rokovaniach s inými kultúrami
 • Ľahšie získavanie kontaktov a budovanie vzťahov v zahraničí
 • Rozvinutejšie kreatívne a inovatívne zmýšľanie
 • Prispôsobené predajné techniky danej kultúre
 • Vyšší pracovný výkon v situáciách s medzikultúrnym kontextom
 • Odbúranie stresu a únavy zo spolupráce s inými kultúrami
 • Zväčšený záujem o služobné cesty do zahraničia a o medzinárodnú spoluprácu
 • Iný prístup k vnímaniu správ zo sveta, k diskusiám o globálnych spoločenských témach, k výchove detí
 • Väčšia zodpovednosť za tvorenie tolerantnejšej spoločnosti

Organizácia

 • Lepšie pochopenie zákazníka z inej kultúry
 • Zvýšené výnosy v obchodovaní so zahraničím
 • Efektívnejšie šetrenie nákladov spojených so zahraničnými obchodnými aktivitami
 • Rýchlejšie rozhodovanie v medzikultúrnych situáciách
 • Ľahšie prenikanie na nové trhy
 • Spokojnejší klienti
 • Vyššia úspešnosť medzinárodných projektov
 • Väčšia návratnosť investícií do vysielania zamestnancov do zahraničia
 • Účinnejší manažment rôznorodých tímov
 • Schopnosť pritiahnuť a rozvíjať kultúrne uvedomelých zamestnancov
 • Budovanie kultúry založenej na rešpekte a tolerancii