Čo ponúkame

att01-sk we_know

Cultural Bridge ako prvá na Slovensku, a v Strednej a Východnej Európe vôbec, prináša koncept kultúrnej inteligencie (CQ) a ponúka veľmi pragmatický prístup k rozvoju medzikultúrnych zručností. Prostredníctvom jediného, vedecky uznaného, testu na meranie úrovne CQ, dokážeme u našich klientov odhaliť oblasti, ktoré by mohli spôsobovať ťažkosti pri spolupráci s inými kultúrami (napríklad nízka motivácia pracovať s ľuďmi odlišného pôvodu, neschopnosť zvládať stereotypy a predsudky, nedostatok znalostí o kultúrnych rozdieloch a ich vplyve na konanie ľudí v danej kultúre, slabá príprava na stretnutia s inými kultúrami či neschopnosť prispôsobiť verbálne a neverbálne prejavy špecifikám konkrétnej kultúry). Na základe výsledkov merania CQ pripravíme rozvojové aktivity, ktoré zvýšia šance jednotlivca či organizácie uspieť v medzikulúrnych situáciách. A keďže je rozvoj kultúrnej inteligencie a medzikultúrnych zručností dlhodobým procesom, výstupom našich rozvojových aktivít sú individuálne rozvojové plány, ktoré pomáhajú našim klientom kontinuálne na sebe pracovať v tejto oblasti.

Attachment 3

SKUPINY

Skupinový workshop (2 dni)

Účastníci sa teóriu kultúrnej inteligencie naučia vnímať priamo cez svoj individuálny report, ktorý veľmi presne odhalí oblasti pre rozvoj daného účastníka. Rovnako účastníci vo svojich osobných reportoch nájdu porovnanie svojich výsledkov s výsledkami desiatok tisíc účastníkov z viac ako 64 krajín sveta, ktorí prešli rovnakým testom. V prípade 360 stupňového hodnotenia nájdu navyše porovnanie výsledkov sebahodnotenia s výsledkami hodnotenia svojich kolegov, zákazníkov či nadriadených. Či už report poukáže na nízku motiváciu v medzikultúrnych situáciách, nedostatok znalostí o tej ktorej kultúre, neistotu pri príprave na takéto stretnutie alebo slabý repertoár verbálnych a neverbálnych prejavov, účastníci z workshopu odídu nielen so sadou veľmi konkrétnych rád, ako sa zlepšiť v tej oblasti kultúrnej inteligencie, v ktorej dosiahli slabšie výsledky, ale aj s návrhom individuálneho plánu rozvoja.

Kontaktujte nás pre viac informácií


 

Skupinový tréning (1 deň)

Účastníci získajú prehľad o téme, ktorá stále viac rezonuje v spoločnosti; pochopia dôvodom tohto trendu a zároveň si uvedomia výhody plynúce z vyššej kultúrnej inteligencie. Detailne sa zoznámia so štvordimenzionálnym CQ modelom a s jednotlivými podkategóriami každej z týchto dimenzií. Nadobudnuté teoretické znalosti sa naučia aplikovať prostredníctvom rozboru konkrétnych reálnych situácií z praxe či cez skúsenosť prežitú počas praktických cvičení. Každý účastník získa sadu veľmi praktických rád, akým spôsobom sa dá zvyšovať motivácia nevyhnutná pre úspešné zvládnutie interakcie s inou kultúrou, čo všetko sa treba o danej kultúre  naučiť, ktoré spoločenské systémy a kultúrne normy a hodnoty majú zásadný vplyv na správanie ľudí v pracovnom živote. Rovnako dostanú veľmi konkrétne tipy, ako sa vopred pripraviť na medzikultúrne stretnutie a ako toto stretnutie priebežne monitorovať a prehodnocovať. V neposlednom rade sa účastníci naučia, že aj výber slov, výška hlasu, tempo reči, mimika, gestá či očný kontakt zásadne ovplyvňujú úspešnosť stretnutia s inými kultúrami.

Kontaktujte nás pre viac informácií


Skupinový tréning (pol dňa)

Účastníci získajú prehľad o téme, ktorá stále viac rezonuje v spoločnosti; pochopia dôvodom tohto trendu a zároveň si uvedomia výhody plynúce z vyššej kultúrnej inteligencie. Podrobnejšie sa zoznámia s CQ modelom postavenom na štyroch pilieroch, ktorých praktické využitie v praxi pochopia na základe reálnych príkladov z praxe. Prostredníctvom konkrétnych prípadových štúdií existujúcich firiem sa naučia, ako výrazne vplýva motivácia na celkový úspech medzikultúrneho stretnutia, ako rozoznať rozdiely medzi našou a inou kultúrou, ako podrobná príprava na stretnutie s inou kultúrou zabezpečila získanie dôležitej zákazky a ako nesprávna voľba slov či nevhodná gestikulácia môže spôsobiť nemalé kultúrne nedorozumenia.

Kontaktujte nás pre viac informácií

JEDNOTLIVCI

Individuálny rozvojový program (6 mesačný program)

Základom individuálneho rozvojového programu je absolvovanie CQ testu na začiatku a na konci tohto polročného programu. Na výsledkoch úvodného testu, ktorý odhalí slabiny účastníkovej kultúrnej inteligencie, je postavený veľmi konkrétny individuálny plán rozvoja, ktorého cieľom je posunúť účastníka vpred v danej oblasti a teda zvýšiť jeho celkovú úroveň kultúrnej inteligencie a pripravenosť na spoluprácu s inými kultúrami. Na jednotlivých stretnutiach sa účastník naučí pochopiť význam preberanej témy pre úspešné zvládnutie medzikultúrnej situácie a zoznámi sa s úlohami zameranými na rozvoj danej témy, ktoré následne aplikuje v praxi. Výsledok týchto úloh je priebežne monitorovaný počas nasledujúcich stretnutí. Na záver polročného programu plného prípadových štúdií, modelových situácií, videí, diskusií a zábavných cvičení, účastník opäť absolvuje CQ test, ktorý vyhodnotí účastníkov pokrok.

Kontaktujte nás pre viac informácií

ODBORNÁ PREDNÁŠKA

Odborná prednáška (max. 2 hodiny)

Účastníci sa zoznámia s témou kultúrnej inteligencie, dozvedia sa, prečo spoločnosť venuje stále väčšiu pozornosť tejto problematike a spoznajú, aké výhody prináša vyššia kultúrna inteligencia jednotlivcom, tímom a celým organizáciám. Naučia sa vnímať dôležitosť motivácie v medzikultúrných situáciách; pochopia, aký vplyv má politický / ekonomický systém, rodina, náboženstvo a iné spoločenské normy na správanie ľudí v ich pracovnom živote; uvedomia si dôležitosť dôkladnej prípravy pred každým medzikultúrnym stretnutím a naučia sa, ako výrazne ovplyvňuje výber slov a neverbálna komunikácia úspešnosť obchodného rokovania či bežnej medzikultúrnej komunikácie.

Kontaktujte nás pre viac informácií

ŠPECIÁLNE PROGRAMY

Špeciálne programy

Potrebujete pripraviť zamestnancov na dlhodobé vyslanie do konkrétnej krajiny? Podporuje Váš HR tím manažérov či zamestnancov z rôznych kultúr a potrebujete ho vyškoliť, aby pomohol predchádzať nedorozumeniam na pracovisku? Plánujete expanziu na zahraničné trhy? Radi by ste zahrnuli efektívnu medzikultúrnu spoluprácu do ročných výkonnostných plánov Vašich zamestnancov a manažérov? Chcete vybudovať skupinu budúcich silných globálnych lídrov, ktorí budú úspešne riadiť tímy v rôznych kútoch sveta?

Neváhajte nás kontaktovať, ak máte špecifické požiadavky či potreby. Radi ich s Vami skonzultujeme a  pripravíme pre Vás strategické programy pripravené na mieru.

Kontaktujte nás pre viac informácií